[1] "Gaisetu Kakuritsu-Tokei" Saiensu-Sha, 1999
For the students of grade 1 or 2.
second edition 2009

[2] "Tokeiteki Suisoku no Zenkinriron" Kyusu-daigaku shuppankai, 2001
For the graduate students or researchers.

[3] "Shokai Enshu Kakuritsu-Tokei" Saiensu-Sha, 2010
For the students of grade 1 or 2.

[4] "nonparametric tokei" Kyoritsu-Shuppan, 2019
For graduate students.